top of page
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
V1.2 - akt. 01.07.2024

Általános szerződési feltételek

A szállítmányozó cég HOPE SPED és a SZÁLLÍTÓ között megkötött jelen szerződés záradékai és kötelezettségei:

1.   ÁRU BIZTOSÍTÁSA:

Jelen szerződés elfogadása és visszaigazolása által a   SZÁLLÍTÓ kötelezi magát, hogy a szállítást végző szállítóeszközre érvényes CMR-biztosítással rendelkezik. 

A CMR biztosítási kötvénynek fedeznie kell a szállítandó árú értékét. A szállító felelős a szállítás során előidézett/keletkezett károkért, és köteles kártérítést fizetni a kárvallottnak, eltekintve a CMR Egyezmentol ha a kár bizonyított és dokumentumokkal alátámasztott.

A CMR-biztosításnak mindenféle fuvarozásra korlátozás nélkül ki kell terjednie, és kártalanítania kell a lopásokat, a szennyezést vagy egyéb veszteséget és kárt. A SZÁLLÍTÓ felelősséget vállal a szállítás során keletkezett károkért, és vállalja, hogy a kárt okozott és dokumentált károkért a CMR (DSR) egyezmény alapján kártérítést és kártérítést kártérítést okozott.

2.   A SZÁLLÍTÓ ESZKÖZ TÍPUSA, FELSZERELTSÉGE ÉS KÖVETELMÉNYEK:

2.1. A tehergépkocsinak meg kell felelnie a károsanyag-kibocsátásra vonatkozó európai normáknak, rendelkeznie kell jelen szerződés tárgyát képező anyagok szállítási engedélyével, fel kell legyen szerelve a kiszállított árú megfelelő rögzítéséhez szükséges eszközökkel. A nyerges vontatónak   tisztának és száraznak kell lennie, az autó ponyvája ép, a padlózat pedig lyuknélküli, és nem lehetnek rajta tompa tárgyak. 

A SZÁLLÍTÓ el fogja látni a tehergépkocsit minimális rögzítő berendezéssel, azaz   15 szorítószíjjal 2500 daN, csúszásgátló szőnyegekkel, alumíniumból készült oldalsó deszkákkal, amelyek kitöltik a tartóoszlopok közötti helyeket, az áru rögzítésére való 2 átlós rúddal. ADR-típusú, azaz veszélyes anyagok szállításakor a fentebb leírt anyagok mellett kötelezően ADR-csomaggal és megfelelő felszereléssel kell rendelkezni. 

A feladó/címzett cég területén a gépkocsivezetőnek fel kell vennie a védőöltözetet, ami sisakból, láthatósági mellényből, megerősített orrú bakancsból, kesztyűből és védőszemüvegből áll.

A szállítást végző teherkocsinak esztétikusnak és jó mechanikai állapotban kell lennie, a padlózatnak tisztának és lyukmentesnek kell lennie, ott nem lehetnek szögek vagy tompa tárgyak, és a szokásos rakodási eszközöknek biztosítani kell a hozzáférést.  Ha a SZÁLLÍTÓ előzőleg szagos árut szállított ezzel a teherautóval (pld. halat, bőrt stb.), akkor a tehergépkocsit kiszellőztetik, és megfelelő módon kimossák. A nyerges vontatót csak úgy fogadják el, ha szagtalan és az áruszállításhoz szükséges hőmérsékletet beállították, tehát a SZÁLLÍTÓ már a berakodásnál való bejelentkezés előtt beállítja a hőmérsékletet.  Ezen követelmények be nem tartása esetében a feladó elutasíthatja az áru berakodását, és az ezen okból kirótt büntetéseket a SZÁLLÍTÓ fedezi, jelen okirat 10-es pontjába foglaltak alapján. 

Élelmiszer szállításkor a Szállítónak érvényes növényvédelmi engedéllyel kell rendelkeznie, amit átad a gépkocsivezetőnek.   

A hűtőládával felszerelt tehergépkocsik esetében biztosítani kell az igényelt hőmérsékletet, és rakodáskor ki kell nyomtatni a hőmérő által mutatott értéket. 

2.2. A hutos kamion teherautóknak technikailag alkalmasnak kell lenniük arra, hogy a szállítás teljes időtartama alatt tartsák a megszabott hőmérsékletet, és a kirakodás során kinyomtassák a hő diagramot az oszes fuvar folyamatarol.

Az áru specifikus hőmérsékletét jelen szerződés első oldalán kell közölni a   HOPE SPED céggel, és ezen feltétel be nem tartása feljogosítja a   HOPE SPED céget, hogy a SZÁLLÍTÓNAK leszámlázza az őt ért kárt és többletköltségeket. Az ellenőrzött hőmérsékletű szállítás esetében a termodiagrammot rakodáskor nyomtatják ki és utólag küldik el a   HOPE SPED cégnek, a szállítási dokumentumokkal együtt. A termodiagramm be nem nyújtása az áru elutasításához és minőségi elemzés elvégzéséhez vezet, amelynek költségeit a SZÁLLÍTÓ fedezi.  

 

      3.ÉLELMISZEREK GYŰJTŐFUVAROZÁSA:

Ha jelen szerződés tárgyát képező szállítás gyűjtőfuvarozás által valósul meg, tilos olyan áruk szállítása, amelyek negatívan hatnak jelen szerződésben megjelölt áru minőségére és/vagy kinézetére.  A feladó fenntartja magának azt a jogot, hogy nem rakodja fel az árut a SZÁLLÍTÓ által a rendelkezésére bocsátott teherautóba, ha ott már vegyszerek, szagos áruk vagy nem megfelelően csomagolt termékek találhatóak.  Ha a feladó a fentebbi   okok miatt utasítja el a teherautót, akkor jelen szerződés 10-es pontja értelmében a SZÁLLÍTÓ bírságot fog fizetni. 

 

4.  A RO E-TRANSPORT RENDSZER ÁLTAL NYOMON KÖVETENDŐ SZÁLLÍTMÁNYOK ESETÉBEN FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEK

Ha bármilyen okból kifolyólag megváltozik az a szállítóeszköz, amelynek azonosító adatait továbbított a HOPE SPED cégnek , a SZALLITO köteles a lehető leghamarabb értesíteni a a HOPE SPED céget, és továbbítani azon szállítóeszközre vonatkozó adatokat, amellyel a szállítást végzi/folytatja, a RO E-Transport rendszerben bejelentett adatokat módosítása érdekében. A SZÁLLÍTÓ köteles biztosítani, hogy a szállítóeszköz nem indul el/a Romániába való belépéskor a határátkelőhely előtt megáll, mindaddig, amíg a HOPE SPED cég meg nem erősíti a szállítóeszközre vonatkozó bejelentett adatok módosítását.

A SZÁLLÍTÓ köteles betartani a RO E-Transport rendszerben bejelentett határátkelőhelyet.

A SZÁLLÍTÓ köteles ellenőrizni az UIT kód érvényességi idejét, és nem közlekedhet Románia területén, ha az UIT kód lejárt. A SZÁLLÍTÓ köteles az UIT kód érvényességi idején belül megérkezni a Románia területén található lerakodási helyre/a Románia területét elhagyó határátkelőhelyre, és abban az esetben, ha megállapítja, hogy ez nem lehetséges, köteles értesíteni a HOPE SPED céget egy új UIT kód megszerzéséhez szükséges intézkedések kivitelezése érdekében.

A SZÁLLÍTÓ köteles biztosítani, hogy a járművezető a fuvarozási műveletre vonatkozó UIT kód birtokában van fizikai vagy elektronikus formában. A járművezető köteles az illetékes hatóságok kérésére bemutatni a fuvart kísérő okiratokat, beleértve a fuvarozási művelethez tartozó UIT kódot is.

A SZÁLLÍTÓ felelősséget vállal minden olyan kárért, amelyet a Hope Sped cég és/vagy annak ügyfelei részére okozott, kötelezettségeinek teljes vagy részleges elmulasztása/hibás teljesítése miatt.

 

5. SZERZŐDÉS ÁTRUHÁZÁSA:

Jelen szerződés tárgyát képező szállítmányt tilos átruházni más cégre a HOPE SPED előzetes és írásos beleegyezése nélkül. Ellenkező esetben a SZÁLLÍTÓ kiteszi a HOPE SPED céget annak, hogy megszegje szerződéses kötelezettségeit, és kártérítést kell fizetnie a HOPE SPED cégnek okozott erkölcsi és anyagi kárért. 

Tilos a szerződésnek a SZÁLLÍTÓ általi átruházása, az árú csomagolás kibontása a HOPE SPED cég írásos engedélye nélkül! Ezen okból bekövetkezett károsodást, rongálást vagy hiányt a küldő kiszámláz a SZÁLLÍTÓNAK.

 

 

 

6.   MEGÁLLÁS ÉS PARKOLÁS

A teherautó csakis térfigyelő-kamerával ellátott, kivilágított és őrzött parkolóban állhat meg, amely megfelel a Közúti Szállítmányozók Nemzetközi Egyesülete (IRU) által engedélyezett parkolási feltételeknek:  http://www.iru.org/transpark-app. A gépkocsivezetőket ki kell képezni erre vonatkozólag, a hatóságokat, a SZÁLLÍTÓT és a FELADÓ CÉGET azonnal és sürgősen értesíteni kell, ha a gépkocsivezető lopás/rablás/megvesztegetés kísérletét, gyanúját észleli. A   SZÁLLÍTÓ cég sofőrje/sofőrjei betartják jelen FELADÓ CÉG által megadott kirakodási címet. A címet csak a FELADÓ CÉG kapcsolattartó vagy szerződés-kibocsátó személye által kibocsátott írásos és jóváhagyott    irat alapján lehet megváltoztatni. Az áru célállomására vonatkozó, máshonnan érkezett utasítást, amely veszélyezteti az árut, nem ismerik el, és az okozott károkat a SZÁLLÍTÓNAK kell kifizetnie. 

 

7.   TARTÁLYOKRA VONATKOZÓ SPECIFIKUS FELTÉTELEK

A tartállyal ellátott teherautót a szállító tisztán és szárazon kell a berakodási helyre elvinni, köteles engedélyezett autómosó által kibocsátott tanúsítvánnyal (ECD-European Cleaning Document) rendelkeznie, a teherkocsiban a rendelésben feltüntetett áru szállításának megfelelő körülményeknek kell lenniük.  Ellenkező esetben a kiszállított áru megfertőzéséért/szennyeződéséért a szállító felel, úgyszintén ő fedezi a fertőzés miatt kirótt esetleges bírságokat is. Be kell tartani az automata berakodás eljárását. Úgyszintén, veszélyes anyagok esetében a tartálynak és a gépkocsivezetőnek rendelkeznie kell megfelelő ADR-tanúsítvánnyal és felszereléssel, a tárgykörbe tartozó szabályozások értelmében.  Ezen törvényes kötelezettségek be nem tartása a szállító kizárólagos felelősségét vonja maga után. A sofőrnek kezdő szinten beszélnie kell egy nemzetközi nyelvet. A sofőr telefonon közli a S.C. HOPE SPED SRL/KFT-vel a berakott áru mennyiségét és a berakodás időpontját.

Úgyszintén telefonon közli a kirakodási helyszínhez való megérkezését, és a kirakodás után a kirakodás időtartamát. A sofőrt ki kell képezni, hogy   kirakodás folyamán jelentse az iratokban észlelt rendellenességeket. A   sofőr nem hagyhatja el a rakodás helyszínét, amíg nem rendelkezik a teljes mértékben kitöltött, megfelelő dokumentumokkal. Ellenkező esetben a felelősség a szállító céget terheli.   

 

8.   PECSÉT:

Ha a feladó lepecsételi a teherautót, a pecsét számát fel kell tüntetni a CMR-n.  Ha a szállítás során a teherautót az illetékes hatóságok ellenőrzik, ezek kötelesek feljegyezni a  CMR-be a pecsét eltávolításának tényét, a SZÁLLÍTÓ pedig köteles értesíteni jelen FELADÓ CÉGET. A pecsét indokolatlan felbontása az árú lehetséges károsodását/fertőzését/ellopását vonhatja maga után, következtetésképpen az árút részletesen megvizsgálják kirakodáskor, ezen művelet költségeit a SZÁLLÍTÓ köteles fedezni.  Időhiányra hivatkozva a címzett/raktár fenntartja magának azt a jogot, hogy az árut fenntartásokkal vegye át, és utólagos vizsgálatot végezzen, és utólag minden meg nem felelést felrónak.

    

 

9.   A SZÁLLÍTÓ CÉG KÖTELEZETTSÉGEI ÉS FELELŐSSÉGE:

9.1. A SZÁLLÍTÓ képzett és tapasztalattal rendelkező sofőrökkel végezteti el a szállítást. A sofőrök kötelesek megfelelőképpen viselkedni, a szerződéses idő alatt nem állhatnak   tudatmodósitó szerek  befolyása alatt,kötelesek betartani a feladó és a címzett által megkövetelt munkabiztonsági és munkavédelmi szabályokat.

A sofőr részt vesz  a berakodásnál, közöl bármilyen felmerült problémát, és koordinálja a tengelyeken levő súly eloszlását, hogy ezért ne róhassanak ki rá bírságot. Ha a sofőrnek kételyei merülnek fel az áru súlyára vonatkozólag, kérni fogja, hogy azt mérjék le, vagy sürgősen értesíti a diszpécserszolgálatot, vagy feljegyzi megállapítását a CMR-be. Az áru feladója, azaz a FELADÓ CÉG nem felel a tengelyekre vonatkozó maximális súly túlhaladásáért. A sofőrnek úgy kell rögzítenie az árút, hogy az rongálás nélkül érjen el a célállomásra, a sofőr kötelessége használni jelen szerződés 2-es pontjában leírt eszközöket.   

A sofőr nem jogosult elhagyni a berakodás helyszínét, amíg nem adták neki oda az árúra, a szállítás jó körülmények közötti lebonyolítására vonatkozó összes specifikus dokumentumot. 

A sofőr kötelessége feljegyezni a CMR-be bármilyen észlelt szabálytalanságot, úgy, mint a nem megfelelően csomagolt árú, a küldő által átadott dokumentumokhoz víszonyított hiányzó árút.  

A HOPE SPED cég írásos engedélye nélkül az árú átruházása tilos!

A sofőr kötelezettségei be nem tartásából fakadó károkat, bírságokat a SZÁLLÍTÓ fedezi.

9.2. A SZALITO nem rendelkezik olyan megtartási/ retencio jogal, amely a feladó vagy a nevében eljáró harmadik fél által átadott áruhoz kapcsolódik ha a jelenlegi szállítással kapcsolatos fizetési kötelezettségek nem igazoltak és késedelmesek.

9.3. A SZÁLLÍTÓ köteles GPS nyomköveto rendszerrel felszerelt teherautót biztosítani. A jelen szerzodéssel kapcsolatos árut szállító teherautó helyzetét a spediciós cég kérésére a SZÁLLÍTÓnak kötelessége megadni. A teherautó helyzetét digitális formátumban (a GPS-rendszerbol kivéve) a leheto legrövidebb idon belül, továbbítani kell.Ellenkezo esetben a SZÁLLÍTÓt terheli a büntetés, az okozott károkért.

 

10.  Kialkudott ár és határidő, fizetési körülmények:

 

Kialkudott fuvardijt a HOPE SPED a SZÁLLÍTÓ által kiállított számla alapján, jelen szerződésben vállalt fizetési határidőn belül fizet ki, a fizetési időt az eredeti CMR kézhezvételétől számítjuk.

A számlát ugyanabban a hónapban kell kiállítani, amelyikben a szállítás megtörtént.

A SZÁLLÍTÓ köteles a HOPE SPED székhelyére az eredeti számlát az alábbi fuvarokmánnyal együtt elküldeni: eredeti CMR (egy példány), árukísérő levél, tanúsítványok, másolat a tranzit dokumentumról, vagy TIR könyvről, ha szükséges. A szabályozott hőmérsékletű szállításra vonatkozó számlákat a szállítás teljes időtartamára szóló termodiagrammal együtt kell elküldeni. A CMR fuvarlevelet szabályosan és jól olvashatóan kell kitölteni, azt a feladónak, az átvevőnek és a fuvarozónak le kell pecsételnie.

A fizetési határidőt mindig az eredeti CMR és a fuvarokmányok kézhezvételének napjától számítjuk.

 

11. KÉSEDELMI, FELMONDÁSI, SZERZŐDÉS-FELBONTÁSI BÍRSÁGOK:

Amennyiben a SZÁLLÍTÓ elfogadja jelen szerződést, ez maga után vonja a berakodási és kiszállítási határidők pontos betartását.  A SZÁLLÍTÓ által kirótt, a gépkocsi megállására vonatkozó kötbérmentes időszak 24 óra a berakodáskor, illetve a kirakodáskor. A berakodáskor/kirakodáskor észlelt késedelemért 250 eur/nap kötbért kell fizetni, vagy a megszabott és mindkét fél által elfogadott időben való meg nem jelenés miatt keletkezett kereskedelmi kárt meg kell téríteni! Ha a SZÁLLÍTÓ visszamondja jelen szerződést, a megállapított berakodási idő előtt kevesebb, mint 24 órával, akkor   500 EUR kártérítést köteles fizetni, vagy kifizeti jelen szerződés tárgyát képező szállítmány elszállításáért a következő szállítónak kifizetett árkülönbséget. A SZÁLLÍTÓ jogosult maximum 150 EUR/nap állomásoztatási költséget igényelni, ha a feladó vagy a címzett hibájából az árút nem rakodják be/fel 24 órán belül.

 

12. MEGRONGÁLÓDOTT ÁRÚ, ÁRÚHIÁNY VAGY NEM MEGFELELŐ SZÁLLÍTÁS:

A szállítás során megrongálódott vagy hiányzó árut jelen FELADÓ cég teljes áron és az esetleges többletköltségeket is leszámlázza a SZÁLLÍTÓNAK. A bejegyzett márkájú, a szállítás során megrongálódott árukat a specifikus procedúrának megfelelően megsemmisítik, elkerülve azt a kockázatot, hogy az áruk nem megfelelő állapotban kerüljenek a piacra. A megrongálódott árut nem adják vissza, hanem elégetik/megsemmisítik, hogy ez által védjék a bejegyzett márkát és betartsák az Állategészségügyi Igazgatóság, azaz DSV direktíváit.  A SZÁLLÍTÓ köteles érteni erről a biztosítót, hogy az mérje fel a kárt.  A SZÁLLÍTÓT és/vagy a biztosítót értesítik a megszabott időpontról, és jelen lehetnek az áru megsemmisítésekor/elégetésekor. Ezen eljárás költségeit a SZÁLLÍTÓ fedezi.  

 

13. PÓTLÓLAGOS FELTÉTELEK TIR-RENDSZERBEN VAGY TRANZITÁLVA MEGVALÓSÍTOTT NEMZETKÖZI SZÁLLÍTÁS ESETÉBEN:

Nemzetközi (nem közösségen belüli) szállításkor a számlához kötelező módon csatolják a TIR és a MRN másolatát.  Ha a szállítást T típusú tranzitdokumentummal valósítják meg, ennek másolatát a SZÁLLÍTÓ a tranzit lezárása után átküldi a célállomás illetékes vámhatóságához. Ha az áruhoz Exportálási Nyilatkozat jár, ezeket a közösségből való kimenetelkor/bejövetelkor lepecsételik, a SZÁLLÍTÓ pedig csatolja ezt a nyilatkozatot a HOPE SPED cégnek küldött számlához. Az EUR1 tanúsítványt az exportot lebonyolító vámhatóság tölti ki és pecsételi le.

 

14. VÉGSŐ ZÁRADÉKOK:

Jelen szerződés aláírása által a SZÁLLÍTÓ kötelezi magát, hogy sem közvetlen, sem közvetett módon nem lép kapcsolatba a szállítmány kedvezményezettjeivel (a HOPE SPED szállítási ügyfelével), nem mondja el a kedvezményezettnek a kereskedelmi árakat, azaz nem végez nem lojális konkurenciát. 

Ellenkező esetben legkevesebb 10.000 EURO kártérítést fizet, vagy maximálisan megtéríti az okozott kárt. Ez a záradék az áru kirakodási helyén való kirakodástól számított 12 hónapig érvényes, illetve az áru lerakodási időpontjáig, ha az árunak csak egy része érkezett meg a kirakodási helyre.

Jelen szerződésre érvényes a CMR, AETR és TIR típusú egyezmény, de elsőbbséget élvez jelen szerződésbe foglalt felek közötti egyezség!

 

15. GDPR KEZDEMÉNYEZÉS:

A szerződő  felek kijelentik, hogy tudomásul vették a 2016. Április 27-én 2016/679 számú (EU) Rendelet előírásait, amelyek a magánszemélyek személyes adatainak védelmére és ezen adatok szabad áramlására vonatkozik, amely rendelet értelmében hatályon kívül helyezték  a 95/46/CE Direktívát (Általános adatvédelmi szabályzat), és szerződéses kapcsolataik lebonyolításakor betartják a fentebbi szabályzat rájuk érvényes kötelezettségeit, függetlenül  az “Operátor” vagy “Operátor által felhatalmazott személy” vagy más minőségtől. 

Jelen szerződés keretében feldolgozott személyes adatok a gépkocsivezetőkre, a szállítás koordinátoraira vonatkoznak, és a következő adatokat tartalmazzák: család- és személynév, e-mail cím, szolgálati   telefonszám, munkahely címe, földrajzi elhelyezése.

Úgyszintén, a fentebb említett adatok, amelyeket feldolgoznak/feldolgozhatnak, az ügyfél/alszerződés/szállítás kedvezményezett által kijelölt személyek személyes adatai is lehetnek, beleértve bármilyen feladót vagy címzettet a szállítás leszerződése/elvégzése/koordinálása érdekében. 

A felek kötelesek gyakorlatba ültetni bármilyen belföldi vagy uniós jövőbeli törvényes előírást, ami a személyes adatok védelmére vonatkozik, olyan cselekedetek elfogadása által, amelyek alapján a kereskedelmi együttműködést megvalósítják.  Az adaptálás elutasítása bármelyik fél részéről bármilyen szerződés felmondását vonhatja maga után, de a szerződés felbontását követelő fél nem vétkes, ha a felbontás a másik fél elutasítása miatt következett be.

Jelen dokumentum elküldése a személyes adatok feldolgozásának egyértelmű kifejezését jelenti “az operátor által felhatalmazott személy” esetében. A személyes adatok feldolgozásában érintett személyek tájékoztatása és beleegyezésének megszerzése az Operátor feladata. A személyes adatok feldolgozhatóak bármilyen más, a Szabályzat 6-os cikkelye 1-es bekezdésében felsorolt törvényes ok alapján.   

 

         16. VITÁS ÜGYEK:

Jelen szerződés értelmezéséből és végrehajtásából bármilyen vitás ügyet a felek baráti úton próbálnak megoldani. Ha ez nem lehetséges, akkor a Polgári Eljárás Törvénykönyve 126-os cikkelye értelmében a felek közösen megállapodnak, hogy a SC HOPE SPED SRL székhelye szerint illetékes törvényszékhez fordulnak az ügy megoldása végett.

Jelen szerződés és az érvényes törvénykezés be nem tartásából fakadó összes többletköltséget Ön fedez. 

A SZÁLLÍTÓ a kézhez vételtől számított 3 órán belül aláírja és lepecsételi jelen szerződést. Amennyiben nem küldi vissza az aláírt és lepecsételt szerződést, és ennek ellenére elvégzi jelen szerződés tárgyát képező szállítást, akkor ezt azt jelenti, hogy elfogadta mind a megtárgyalt árat, mind jelen szerződés záradékait.

 

A szerződés törvényes alapja: a Polgári Törvénykönyv, a Polgári Eljárás Törvénykönyve, a genfi TIR és CMR dokumentumot, illetve az összes alkalmazandó normatívát.

bottom of page